Sudarshana Gayatri:

Om Sudarshanaya Vidhmahe

Maha Jwalaya Dheemahi

Tanno Chakra Prachothaya